[vc_row css=”.vc_custom_1491226218392{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”][vc_column][vc_column_text]Bestellen

Bestellingen kan je doorgeven via onze internetwinkel. Heb je vragen dan zijn wij ook telefonisch of via de mail te bereiken.

Garantie

U mag van de Biertapwinkel verwachten dat de onderdelen/de biertaps van goede kwaliteit zijn. Daarom geeft de Biertapwinkel minimaal een jaar garantie op alle nieuwe onderdelen/biertaps. Sommige leveranciers geven 2 jaar garantie. Je kunt dit opvragen bij ons.

Indien het onderdeel/de biertap binnen een jaar na aankoop defect is kan je dat per e-mail of telefonisch aan de Biertapwinkel laten weten, een duidelijke beschrijving van het probleem is wel een vereiste. De Biertapwinkel zal daarna beslissen of de beschadiging onder de garantie valt. Als dit het geval is dien je het onderdeel/de biertap helemaal compleet en goed verpakt op te sturen naar de Biertapwinkel. Wij zullen het dan kosteloos repareren. Mochten er onderdelen ontbreken, dan dien je dit te laten weten, alvorens u het onderdeel/de biertap naar ons toe stuurt. De ontbrekende onderdelen die de Biertapwinkel vervangt zullen aan je worden doorberekend.

Klachten

Heb je  klachten met betrekking tot geleverde goederen of andere zaken? Neem dan alstublieft contact met de Biertapwinkel op, wij zullen er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen.

leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.a Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Biertapwinkel.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.b Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.a Alle aanbiedingen van Biertapwinkel.nl zijn vrijblijvend en Biertapwinkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.b Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Biertapwinkel.nl. Biertapwinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Biertapwinkel.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.a De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn aangegeven in euro’s, inclusief en exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.b Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Biertapwinkel.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.c Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Biertapwinkel.nl.

Artikel 4. Levering

4.a De door Biertapwinkel.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.b De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.a De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Biertapwinkel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.a U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Biertapwinkel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.b Biertapwinkel.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.a U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Biertapwinkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.

7.b Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Biertapwinkel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.a Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Biertapwinkel.nl, dan wel tussen Biertapwinkel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Biertapwinkel nl, is Biertapwinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Biertapwinkel.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.A Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Biertapwinkel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Biertapwinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.B Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Biertapwinkel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.A Indien u  aan Biertapwinkel.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Biertapwinkel.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u  aan Biertapwinkel.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.B Wanneer door Biertapwinkel.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Biertapwinkel.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.C Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Biertapwinkel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Biertapwinkel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.D Biertapwinkel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.A Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.A Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]